سمیه محرمی

درباره من

دکتر سمیه محرمی
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی محیط زیست @ دانشکده منابع طبیعی

سمیه محرمی استاد دانشکده مهندسی منابع طبیعی گروه محیط زیست است. او مدرک کارشناسی خاکشناسی را از دانشگاه زنجان و کارشناسی ارشد و دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک را از دانشگاه بوعلی سینا همدان اخذ نموده است. ...

محقق گوگل

(1399/9/4)

استنادات

202

h-index

8

i10-index

7

مؤلفین همکار

1

اسکوپوس

(1399/9/4)

استنادات

170

مقالات

11

h-index

7

مؤلفین همکار

2

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1388-1393

دکتری

بوعلی سینا همدان

1383-1386

کارشناسی ارشد

بوعلی سینا همدان

1379-1382

کارشناسی

دانشگاه زنجان

تجارب

مهارت ها

آموزش و کاربرد نرم افزار Phreeqc

آموزش و کاربرد نرم افزار Minteq

سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

اولویت های پژوهشی

کاربرد نانو ذرات برای حذف آلاینده ها

کاربرد جاذب های طبیعی برای حذف آلاینده ها

مدل سازی حرکت آلاینده ها در خاک

گیاه پالایی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
جلسه پنجم بخش عملی درس زمین شناسی (1399/03/13)
جلسه دوازدهم کلاس آموزش مجازی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/03/13)
جلسه دوازدهم کلاس آموزش مجازی درس آلودگی هوا (1399/03/13)
جلسه دوازدهم کلاس آموزش مجازی درس خاکشناسی-آزمون در سامانه امتحانات دانشگاه (1399/03/13)
جلسه یازدهم کلاس آموزش مجازی درس بوم شناسی تالاب ها و رودخانه ها (1399/03/13)
جلسه پنجم بخش عملی درس خاکشناسی (1399/03/13)
جلسه دوازدهم کلاس آموزش مجازی درس زمین شناسی-آزمون در سامانه امتحانات دانشگاه (1399/03/13)
جلسه دوازدهم کلاس آموزش مجازی درس مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده (1399/03/07)
جلسه یازدهم کلاس آموزش مجازی درس خاک شناسی (1399/03/07)
جلسه یازدهم کلاس آموزش مجازی درس آلودگی هوا (1399/03/06)
جلسه یازدهم کلاس آموزش مجازی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/03/06)
جلسه چهارم بخش عملی درس زمین شناسی و جلسه یازدهم کلاس آموزش مجازی درس (1399/03/06)
جلسه یازدهم کلاس آموزش مجازی درس مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده (1399/02/31)
جلسه چهارم بخش عملی درس خاکشناسی (1399/02/31)
جلسه دهم کلاس آموزش مجازی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/02/30)
جلسه دهم کلاس آموزش مجازی درس آلودگی هوا (1399/02/30)
جلسه چهارم بخش عملی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/02/30)
جلسه سوم بخش عملی درس زمین شناسی (1399/02/30)
جلسه دهم کلاس آموزش مجازی درس بوم شناسی تالاب ها و رودخانه ها (1399/02/30)
جلسه دهم کلاس آموزش مجازی درس زمین شناسی (1399/02/30)
جلسه دهم کلاس آموزش مجازی درس خاکشناسی (1399/02/30)
جلسه نهم کلاس آموزش مجازی درس خاکشناسی و جلسه سوم بخش عملی درس (1399/02/24)
جلسه دهم کلاس آموزش مجازی درس مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده (1399/02/24)
جلسه نهم کلاس آموزش مجازی درس آلودگی هوا (1399/02/23)
جلسه نهم کلاس آموزش مجازی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/02/23)
جلسه سوم بخش عملی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/02/23)
جلسه دوم بخش عملی درس زمین شناسی (1399/02/23)
جلسه نهم کلاس آموزش مجازی درس زمین شناسی (1399/02/22)
جلسه هشتم کلاس آموزش مجازی درس خاکشناسی (1399/02/22)
جلسه نهم کلاس آموزش مجازی درس بوم شناسی تالاب ها و رودخانه ها (1399/02/21)
جلسه هشتم کلاس آموزش مجازی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/02/18)
جلسه هشتم کلاس آموزش مجازی درس زمین شناسی (1399/02/17)
جلسه نهم کلاس آموزش مجازی درس مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده (1399/02/17)
جلسه دوم بخش عملی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/02/16)
جلسه اول بخش عملی درس زمین شناسی (1399/02/16)
جلسه دوم بخش عملی درس خاکشناسی (1399/02/16)
جلسه هشتم کلاس آموزش مجازی درس بوم شناسی تالاب ها و رودخانه ها (1399/02/16)
جلسه هشتم کلاس آموزش مجازی درس آلودگی هوا (1399/02/16)
جلسه هفتم کلاس آموزش مجازی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/02/16)
جلسه هفتم کلاس آموزش مجازی درس آلودگی هوا (1399/02/11)
جلسه هفتم کلاس آموزش مجازی درس خاکشناسی (1399/02/10)
جلسه هشتم کلاس آموزش مجازی درس مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده (1399/02/10)
جلسه اول بخش عملی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/02/09)
جلسه ششم کلاس آموزش مجازی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/02/09)
جلسه هفتم کلاس آموزش مجازی درس بوم شناسی تالاب ها و رودخانه ها (1399/02/09)
جلسه اول بخش عملی درس خاکشناسی (1399/02/09)
جلسه هفتم کلاس آموزش مجازی درس زمین شناسی (1399/02/09)
جلسه هفتم کلاس آموزش مجازی درس مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده (1399/02/09)
جلسه ششم کلاس آموزش مجازی درس آلودگی هوا (1399/02/09)
جلسه ششم کلاس آموزش مجازی درس خاکشناسی (1399/02/09)
جلسه ششم کلاس آموزش مجازی میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/02/09)
جلسه ششم کلاس آموزش مجازی درس زمین شناسی (1399/02/06)
جلسه پنجم کلاس آموزش مجازی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/02/04)
جلسه ششم کلاس آموزش مجازی درس بوم شناسی تالاب ها و رودخانه ها (1399/02/04)
جلسه ششم کلاس آموزش مجازی درس مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده (1399/02/03)
جلسه چهارم کلاس آموزش مجازی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/02/02)
جلسه پنجم کلاس آموزش مجازی درس آلودگی هوا (1399/02/02)
جلسه پنجم کلاس آموزش مجازی درس خاکشناسی (1399/02/01)
جلسه پنجم کلاس آموزش مجازی درس مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده (1399/01/31)
جلسه پنجم کلاس آموزش مجازی درس زمین شناسی (1399/01/31)
جلسه پنجم کلاس آموزش مجازی درس بوم شناسی تالاب ها و رودخانه ها (1399/01/31)
جلسه چهارم کلاس آموزش مجازی درس بوم شناسی تالاب ها و رودخانه ها (1399/01/28)
جلسه چهارم کلاس آموزش مجازی درس آلودگی هوا (1399/01/28)
جلسه چهارم کلاس آموزش مجازی درس مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده (1399/01/27)
جلسه چهارم کلاس آموزش مجازی درس خاکشناسی (1399/01/26)
جلسه سوم کلاس آموزش مجازی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/01/26)
جلسه سوم کلاس آموزش مجازی درس آلودگی هوا (1399/01/26)
جلسه سوم کلاس آموزش مجازی درس خاکشناسی (1399/01/25)
جلسه سوم کلاس آموزش مجازی درس مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده (1399/01/24)
جلسه چهارم کلاس آموزش مجازی درس زمین شناسی (1399/01/24)
جلسه سوم کلاس آموزش مجازی درس بوم شناسی تالاب ها و رودخانه ها (1399/01/24)
جلسه سوم کلاس آموزش مجازی درس زمین شناسی (1399/01/23)
جلسه دوم کلاس آموزش مجازی درس مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده (1399/01/20)
جلسه دوم کلاس آموزش مجازی درس آلودگی هوا (1399/01/19)
جلسه دوم کلاس آموزش مجازی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/01/19)
جلسه دوم کلاس آموزش مجازی درس زمین شناسی (1399/01/19)
جلسه دوم کلاس آموزش مجازی درس خاکشناسی (1399/01/18)
جلسه دوم کلاس آموزش مجازی درس بوم شناسی تالاب ها و رودخانه ها (1399/01/17)
جلسه اول کلاس آموزش مجازی مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده (1399/01/14)
جلسه اول کلاس آموزش مجازی درس میکروبیولوژی زیست محیطی (1399/01/12)
جلسه اول کلاس آموزش مجازی درس آلودگی هوا (1399/01/12)
جلسه اول کلاس آموزش مجازی درس خاک شناسی (1399/01/11)
جلسه اول کلاس آموزش مجازی درس زمین شناسی (1399/01/10)
جلسه اول کلاس آموزش مجازی بوم شناسی تالاب ها و رودخانه ها (1399/01/10)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، گروه محیط زیست
s.moharami@semnan.ac.ir
+982333623300

فرم تماس